Pojišťovací makléř


Důvod nasazení U7
Náhrada dosavadního systému evidence pojistných smluv s požadavkem na doplnění chybějících funkcionalit s cílem maximálně automatizovat a centralizovat informační systém, tak aby došlo ke snížení administrativní zátěže pracovníků a efektivnímu sdílení informací.
Technická data
MS SQL Server 2008, express edition; server U7 je provozován na centrálním serveru společnosti, část uživatelů využívá přístup k aplikaci pomocí vzdálené plochy serveru, část uživatelů má aplikaci instalovanou přímo na lokálních stanicích; webový server je provozován také na centrálním serveru.

Evidence smluv

Pojistné smlouvy
Součástí údajů evidovaných pojistných smluv jsou i údaje o měně, jsou tedy evidovány smlouvy v Kč i Eurech. Díky tomu je možné evidovat odděleně pojistné smlouvy pro jednotlivé státy a měny.

Další využívané funkcionality U7
Prolongace (vygenerování smlouvy na další období), generování skupinových smluv (dle připraveného vzoru vygeneruje smlouvy podle zadaných kritérií), kontroly platnosti smluv, hromadný tisk, atd.

Vozidla
Na rozdíl od původního systému, kde byly informace o vozidle ke každé smlouvě pořizovány znovu a znovu, v U7 jsou vozidla evidována jako samostatné objekty (tedy každé jednou). Díky tomu má každé evidované vozidlo svou "kartu", ze které jsou dostupné informace o všech pojistných smlouvách a pojistných událostech. Součástí evidence vozidel v pojistných smlouvách je tisk zelených karet.

Evidence faktur

Správa vozidel
V Systému U7 lze evidovat jednotlivá vozidla a detailně sledovat jejich využití. Systém umí upozorňovat na blížící se termíny technických kontrol, výměnů olejů atd. Současně lze sledovat náklady na opravy vozidel.

Vyúčtování provizí od pojišťoven
Provize přiznané od jednotlivých pojišťoven jsou v systému přiřazovány k jednotlivým pojistným smlouvám.

Odvody pojistného pojišťovně
Platby pojistného od klientů jsou odváděny na pojišťovny, součástí U7 je příprava podkladů pro odvod plateb a odpovídající reporting. Odvody mohou být generovány plně automaticky, nebo v "ručním" režimu, kdy je potřeba řešit některé individuální pojistné smlouvy.

Tisk faktur

Faktury
Ke smlouvám, u kterých fakturuje pojistné klientům namísto pojišťovny makléř, je možné generovat faktury. U7 obsahuje několik formulářů pro tisk faktury (např. český, slovenský). U7 následně kontroluje splatnost faktur a umožňuje vystavování upomínek.

Hromadné podání a tisk obálek
U7 umožňuje přípravu podkladů pro tisk hromadného podání zásilek na poštu, případně potištění obálek. Při přípravě podkladů je možné použít data klientů z evidence, jejich fakturační adresy u kontaktních osob jejich pozice ve společnosti atd.

Informace o úkolech

Pojistné události
Správci smluv v U7 evidují pojistné události hlášené klienty. Součástí informací jsou i výplaty záloh, plnění atd. K některým událostem řešení pojistné události je možné nadefinovat upomínku, která správci ve zvolený čas připomene další řešení.

Akvizice
Při jednání s potencionálními klienty jsou využity možnosti evidence akvizic. I součástí záznamu akvizičního jednání je možná připomínka. Díky jednoduchému přehledu o uskutečněných jednáních má vedení společnosti přehled o stavu získávání nových zákazníků.

Úkoly a upozornění
Každý uživatel U7 může s uvedeným termínem vyřešení, určeným řešitelem a popisem zadání. Řešitel je po přidělení úkolu informován e-mailovou zprávou. Následně může u úkoly vyplnit způsob a čas vyřešení. Po vyřešení úkolu je naopak zaslána informace zadavateli. V případě, že úkol není v uvedeném termínu dokončen, je upozornění zasláno jak řešiteli, tak zadavateli. Systém generuje úkoly také automaticky - např. správcům smluv - zajištění prolongace, ukončení smlouvy, ekonomům středisek - vyřešení neuhrazených faktur po splatnosti, makléřům - připomínky z pojistných událostí či akvizic, atd.

Kalendář událostí

Vyplácení provizí získatelům
Z odpovídajích příjmů makléře (úhrady pojistného od klientů a z vyúčtování provizí od pojišťoven) jsou generovány výplaty provizí jednotlivým získatelům. Získatelé mají v systému přehled o "svých" smlouvách a příslušných platbách.

Přehledy
Pro velké klienty poskytuje pojistný makléř některé nadstandardní služby. Při realizaci některých z nich jsou využity výhody U7. Jedná se např. o podklady k rozúčtování pojistného v rámci holdingů.

Predikce pojistného
Nadstandardním manažerským nástrojem je v U7 možnost predikce (předpovědi) provizí v příštím roce rozložená dle měsíců. I data jsou načítáná z databáze a zobrazena v excelovém souboru ve formě grafů či kontingenčních tabulek.

Webový portál pojistných smluv

Webový portál
Součástí U7 je i webový portál, který je klientům makléře přístupný z jeho webových stránek. Po přihlášení do klientské zóny jsou klientům dostupné informace o jejich pojistných smlouvách, fakturách a pojistných událostech.

Další drobnosti
Vzhledem k tomu, že makléř nevyužívá žádný groupwarový systém pro plánování času, je U7 využito i při přehledu o naplánované dovolené a blokování času v některých místnostech.